ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္အက်ႌ လွဴဒါန္း

ရခိုင္မွ ကူးတို႔စက္ေလွမ်ားျဖင့္ေက်ာင္းတက္ေနရသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္အက်ၤ ီ မ်ား ေထာက္ပံ့ (ရုပ္သံသတင္း)